สำนักทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ได้รับอนุญาตจาก ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ให้ใช้พื้นที่ดินจำนวน 7 ไร่เศษ รายละเอียด     สำนักทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ร่วมพิธีถวายพวงมาลา วันปิยะมหาราช ประจำปี 2557 รายละเอียด     สำนักทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) จึงได้ทดลองทดสอบการทำงานโดยการปรับภูมิทัศน์ภายในสำนักงาน รายละเอียด     สำนักทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ได้จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียด และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รายละเอียด     สำนักทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ได้จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียด และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รายละเอียด     สำนักทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ได้จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียด และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รายละเอียด     สำนักทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ได้จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียด และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รายละเอียด     สำนักทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ได้จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียด และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รายละเอียด     ปรกาดรับสมัครลูจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นายช่างโยธา 1 ตำแหน่ง     สำนักทางหลวงชนบทที่ ๖ (ขอนแก่น) ประชุมและติดตามผลงานประจำเดือน ก.ย. ๒๕๕๗ รายละเอียด    

ไดัจัดโครงการทัศนะศึกษา ดูงานนอกสถานที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ของทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) รายละเอียด

sites/drr6.drr.go.th/files/thdphaapaa_ekhaayaayaephn_cchanthburii_2.pdf

จังหวัด: 
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)