สำนักทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ได้จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียด และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รายละเอียด     สำนักทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ได้จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียด และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รายละเอียด     ปรกาดรับสมัครลูจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นายช่างโยธา 1 ตำแหน่ง     สำนักทางหลวงชนบทที่ ๖ (ขอนแก่น) ประชุมและติดตามผลงานประจำเดือน ก.ย. ๒๕๕๗ รายละเอียด     สำนักทางหลวงชนบทที่ ๖ (ขอนแก่น) ประชุมและติดตามผลงานประจำเดือน ส.ค. ๒๕๕๗ รายละเอียด     สำนักทางหลวงชนบทที่ ๖ (ขอนแก่น) ประชุมและติดตามผลงานประจำเดือน ก.ค. ๒๕๕๗ รายละเอียด     สำนักทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) จัดฝึกอบรม หลักสูตร “ด้านการปรับปรุงป้ายจราจรเพื่อความปลอดภัยรับการเข้าสู่ AEC สำหรับ อปท.” รุ่นที่ 4 /2557 รายละเอียด     ผส.ทช.ที่6 ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดฉิมพลี จังหวัดสกลนคร รายละเอียด     ผส.ทช.ที่ 6 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ด้านการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคางานทางและสะพาน” รุ่นที่ 47/2557 รายละเอียด     ผส.ทช.ที่ 6 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ด้านการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคางานทางและสะพาน” รุ่นที่ 47/2557 รายละเอียด    

ไดัจัดโครงการทัศนะศึกษา ดูงานนอกสถานที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ของทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) รายละเอียด

sites/drr6.drr.go.th/files/thdphaapaa_ekhaayaayaephn_cchanthburii_2.pdf

จังหวัด: 
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)