Menu
home
>>
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) จัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นขั้นตอนสำรวจและออกแบบ โครงการยกระดับมาตรฐานทาง ปีงบประมาณ 2564
             วันที่ 27 มกราคม 2563 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) จัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นขั้นตอนสำรวจและออกแบบ โครงการยกระดับมาตรฐานทาง ปีงบประมาณ 2564 สาย รอ.3037 แยก ทล.214-บ.หนองบัว อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารรายละเอียดโครงการรวมถึงการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท โดยมี ว่าที่ พ.ต.ศุภฤกษ์ กล้าชาญชัย นายช่างโยธาชำนาญงาน ประชาชนในพื้นที่ นักเรียน และ คณะครู เข้าร่วมประชุม ณ อบต.น้ำคำ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

อื่นๆ

สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) โดยส่วนบูรณะ พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านดอนดู่ เข้าร่วมประชุม รับฟังข้อมูล ซักถามปัญหา แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการฯ การมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการ ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย ขก.4020 แยก ทล. 207 – บ้านนาเชือก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 แห่ง ณ ห้องประชุม อบต.ดอนดู่ ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) โดยส่วนบูรณะ พร้อมด้วย กำนันตำบลม่วงลาด, ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านท่าลาด เข้าร่วมประชุม รับฟังข้อมูล ซักถามปัญหา แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการฯ การมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการ ปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน ถนนสาย รอ.2020 แยก ทล. 23 – บ้านหัวดง อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1 แห่ง ณ ห้องประชุม อบต.ม่วงลาด ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

กลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) โดยมีนายสังวร เกี่ยวหนองแก นายช่างโยธาชำนาญงาน ได้ดำเนินการออกสำรวจโครงการยกระดับมาตรฐานทาง ประจำปีงบประมาณ 2564

สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) เข้าประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง (ขั้นตอนก่อนดำเนินการก่อสร้าง) จำนวน 2 โครงการ ให้ผู้นำชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ ดังนี้ 1. โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต รอ.4022 แยก ทล.2043 – บ.กอกแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 2.โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต รอ.3064 แยก ทล.214 – บ.ธวัชบุรี อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) โครงการ ซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องจากเหตุภัยพิบัติ ถนนสาย รอ.4078 แยก ทล. 2046 – บ้านหนองผักตบ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

Scroll Up Skip to content