Menu
home
>>
สทช .ที่ 6 (ขอนแก่น) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ( MOU ) โครงการยกระดับมาตรฐานทาง ปีงบประมาณ 2564 สายทาง รอ.4065 แยก ทล.2044 -บ.ชูชาติ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

      วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ร่วมกับ บทช.อาจสามารถ ขทช.ร้อยเอ็ด จัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นขั้นตอนสำรวจและออกแบบ โครงการยกระดับมาตรฐานทาง ปีงบประมาณ 2564 สายทาง รอ.4065 แยก ทล.2044 -บ.ชูชาติ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด ณ เทศบาลโพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท                                                 

อื่นๆ

สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) โดยส่วนบูรณะ พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านดอนดู่ เข้าร่วมประชุม รับฟังข้อมูล ซักถามปัญหา แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการฯ การมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการ ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย ขก.4020 แยก ทล. 207 – บ้านนาเชือก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 แห่ง ณ ห้องประชุม อบต.ดอนดู่ ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) โดยส่วนบูรณะ พร้อมด้วย กำนันตำบลม่วงลาด, ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านท่าลาด เข้าร่วมประชุม รับฟังข้อมูล ซักถามปัญหา แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการฯ การมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการ ปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน ถนนสาย รอ.2020 แยก ทล. 23 – บ้านหัวดง อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1 แห่ง ณ ห้องประชุม อบต.ม่วงลาด ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

กลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) โดยมีนายสังวร เกี่ยวหนองแก นายช่างโยธาชำนาญงาน ได้ดำเนินการออกสำรวจโครงการยกระดับมาตรฐานทาง ประจำปีงบประมาณ 2564

สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) เข้าประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง (ขั้นตอนก่อนดำเนินการก่อสร้าง) จำนวน 2 โครงการ ให้ผู้นำชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ ดังนี้ 1. โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต รอ.4022 แยก ทล.2043 – บ.กอกแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 2.โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต รอ.3064 แยก ทล.214 – บ.ธวัชบุรี อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) โครงการ ซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องจากเหตุภัยพิบัติ ถนนสาย รอ.4078 แยก ทล. 2046 – บ้านหนองผักตบ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) โครงการ ซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องจากเหตุภัยพิบัติ ถนนสาย ยส.010 สะพานแสนสุข – ยโสธร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

Scroll Up Skip to content