Menu
home
>>
สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) เข้ารับการอบรม “การส่งเสริมจริยธรรมและเสริมสร้างความสามัคคีภายในองค์กร”
        วันที่ 10 มิถุนาย 2564  นายประจักษ์ รัตนมณี ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม / ส่วน และเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) เข้ารับการอบรม “การส่งเสริมจริยธรรมและเสริมสร้างความสามัคคีภายในองค์กร” เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส รวมถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นเต็มความสามารถ มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือประโยชน์อื่นใดตอบแทน เพื่อให้บุคลากรมีความปรองดอง สมานฉันท์ ความกลมเกลียวกัน มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีนายชยทัต วัฒนกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต พร้อมคณะ เป็นวิทยากร ในการอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)

 

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content