Menu
home
>>
สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแลกสายทางระหว่างกรมทางหลวงชนบท และกรมทางหลวง ครั้งที่ 3/2564 ผ่าน Application Zoom Cloud Meeting
        วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายประจักษ์ รัตนมณี ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 พรอมด้วย นายลิขิต แก้วศิริ ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการส่วนบูรณะ นายบัลลังค์ ตระกูลไพศาล ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทเกษตรวิสัย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแลกสายทางระหว่างกรมทางหลวงชนบท และกรมทางหลวง ครั้งที่ 3/2564 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการส่งมอบสายทางโดยให้สอดคล้องกับศักยภาพที่เหมาะสมกับสายทาง ตามแผนส่งมอบที่กรมทางหลวงชนบทส่งมอบให้กรมทางหลวง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเตรียมความพร้อมของสายทาง ได้แก่ สายทางหลวงชนบท รอ.3032 บ้านโคกทมอำเภอเกษตรวิสัย อำเภอปทุมรัตน์ ระยะทาง 21.000 กิโลเมตร ในเขตพื้นที่ของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) เพื่อเป็นสายทางที่จะขอมาเปลี่ยนกับสายหลวงชนบท สค.1018 แยก ทล.4 – บ้านคลองมะเดื่อ ผ่าน Application Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content