Menu
home
>>
สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564
        วันที่ 21 มิถุนายน 2564  นายประจักษ์ รัตนมณี ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม / ส่วน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 เพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามปัญหาอุปสรรคในการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงิน ให้ส่วนราชการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และแนวทางการเร่งรัดใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content