Menu
home
>>
สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมทางหลวงชนบท ครั้งที่ 2/2564
   วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายประจักษ์ รัตนมณี ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมทางหลวงชนบท ครั้งที่ 2/2564 เพื่อติดตามการตรวจสอบและรายงานผลหน่วยงานที่ดำเนินการปรับปรุง/เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ การปรับปรุงพื้นที่การให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการ การจัดการข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล และการดำเนินการจัดทำองค์ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของกรมทางหลวงชนบท ผ่านระบบ Application Zoom Cloud Meeting ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content