Menu
home
>>
สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) ขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เรื่อง กรมทางหลวงชนบท พร้อมรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เตรียมแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวงชนบท พร้อมรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เตรียมแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีการเดินทางท่องเที่ยวและเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชนเป็นจำนวนมาก กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้คำนึงถึงความสำคัญในการป้องกันและลดความเสี่ยงระหว่างการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว จึงได้จัดทำแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 (ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – วันที่ 4 มกราคม 2565) ภายใต้การรณรงค์ “เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ในการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชน สำหรับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ซึ่งมีแผนในการดำเนินการ ดังนี้
ช่วงเตรียมความพร้อมและช่วงการรณรงค์ (ระหว่างวันที่ 14 – 28 ธันวาคม 2564)
– ปรับปรุงซ่อมแซมถนนและสะพานในความรับผิดชอบให้มีความสะดวกปลอดภัย พร้อมติดตั้งอุปกรณ์
อำนวยความปลอดภัย ไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญญาณจราจรให้ครบถ้วน
– ตรวจสอบปรับปรุงป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง รวมถึงไฟสัญญาณจราจรในเส้นทางลัด
ทางเลี่ยงและเส้นทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
– วางแผนการดำเนินงานในบริเวณโครงการก่อสร้างหรือบูรณะถนนและสะพานให้สอดคล้องกับช่วงเทศกาล พร้อมเร่งเตรียมความพร้อมคืนพื้นผิวจราจรให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
– ตรวจสอบเตรียมความพร้อมระบบสายด่วน 1146, ระบบ CCTV, ระบบวิทยุสื่อสาร และระบบ Conference
– ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การอำนวยความสะดวกและปลอดภัยของ ทช.ผ่านช่องทางต่าง ๆ
ช่วงควบคุมเข้มข้น (ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565)
– คืนพื้นผิวจราจรพร้อมหยุดการดำเนินงานในบริเวณโครงการก่อสร้างหรือบูรณะถนนและสะพาน
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ไฟแสงสว่าง และไฟสัญญาณจราจรให้ครบถ้วน
– จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ประจำสายด่วน 1164, CCTV, ระบบวิทยุสื่อสาร และระบบ Conference
– จัดตั้งหน่วยบริการประชาชน โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)
– จัดชุดตรวจการณ์เฝ้าระวังอุบัติเหตุ อำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง ติดตั้งสัญญาณไฟ
แจ้งเตือนบริเวณจุดเสี่ยง ทางลาดชัน และบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง พร้อมเข้าเก็บข้อมูลจุดที่เกิดอุบัติเหตุ
ช่วงหลังเทศกาล (ระหว่างวันที่ 5 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2565)
– รวบรวมสรุปข้อมูลอุบัติเหตุ วิเคราะห์ ประมวลผล พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข/ป้องกัน
– สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง/แก้ไข จุดอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุช่วงควบคุมเข้มข้น
– เร่งดำเนินการปรับปรุง/แก้ไข (ระยะสั้น) จุดที่เกิดอุบัติเหตุให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
อย่างไรก็ตาม ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามเส้นทางของกรมทางหลวงชนบทหรือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน
กรมทางหลวงชนบท 1146 หรือ เว็บไซต์ www.drr.go.th

อื่นๆ

สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) ขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติการป้องกันไวรัส COVID-19 และขอส่งกำลังใจไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกท่าน #สู้ไปด้วยกัน ด้วย​ความห่วงใย​จาก… กรมทางหลวง​ชนบท​ “ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​”

สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) ขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เรื่อง แนวทางการป้องกัน โควิด-19 ในสถานที่ทำงาน(office) ด้วย​ความห่วงใย​จาก… กรมทางหลวง​ชนบท​ “ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​”

สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) ขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เรื่อง 👏💦ล้างมือ​ให้บ่อย​ใน​1วัน เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส​ COVID​-19 ❤️ ด้วย​ความห่วงใย​จาก.​.. กรมทางหลวง​ชนบท​ ❤️ 💙💛 ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​ 💛💙

Scroll Up Skip to content